Metodické listy pro EZ

METODICKÉ LISTY PO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLCE

Seznam metodických listů ke stažení

1. Osevní postupy a struktura plodin
2. Zpracování půdy
3. Meziplodiny a zelené hnojení
4. Hnojení a technika hnojení
5. Diagnostické metody při hodnocení půd
6. Pěstování obilnin a výběr odrůd
7. Pěstování luskovin a výběr odrůd
8. Pěstování okopanin v EZ a výběr odrůd
9. Pěstování technických plodin
10. Pěstování netradičních plodin
11. Pěstování krmných plodin na orné půdě
12. Biologická ochrana rostlin
13. Trvalé travní porosty – zakládání, obnova, využívání, pastva
14. Typy jetelotravních a travních směsek
15. Výroba objemných krmiv
16. Sestavení krmné dávky a kvalita krmné dávky
17. Výživa a krmení přežvýkavců
18. Výživa a krmení prasat
19. Požadavky na ustájení hospodářských zvířat
20. Pastevní technika
21. Produkce a zpracování léčivých rostlin z kontrolovaného EZ
22. Hospodaření v oblastech ochrany vod a územích se zvláštním režimem hospodaření a Nitrátová směrnice
23. Agroenvironmentální opatření EU a podpora EZ (2004 – 2006)
24. Intenzivní pěstování polní zeleniny
25. Pěstování jetelotravních směsek na orné půdě
26. Pratotechnika luk a výroba krmiv
27. Energetické využití biomasy
28. Jak se stát ekologickým zemědělcem (aktualizováno 2010)
29. Přímý marketing pro ekologické zemědělce
30. Zakládání a péče o liniové výsadby ovocných dřevin
31. Pěstování řepky v EZ
32. Agroenvironmentální opatření pro období 2007 – 2013
33. Nejčastější problémy ekofarem a návrhy řešení (aktualizováno 2011)
34. Chov ovcí
35. Chov včel v EZ
36. Chov drůbeže v EZ
37. Chov králíků v EZ
38. Odchov telat a jalovic v EZ
39. Pastva dojného skotu v EZ
40. Zdravotní problematika v ekologickém chovu dojnic
41. Výživa a krmení dojnic v EZ
42. Chov dojených plemen koz v EZ
43. Chov dojených plemen ovcí v EZ
44. Welfare hospodářských zvířat na ekofarmě
45. Pravidla pro chov mléčného skotu v EZ
46. Odrůdy révy vinné pro EZ
47. Biologická ochrana jádrovin a peckovin v EZ

48. Netradiční ovocné druhy v EZ